Datasäkerhet

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Senast uppdaterad 19/4/2023

 

Vi tackar för ditt intresse för Bolia A/S (”vi”, ”oss”, ”våra”) och våra produkter.

Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Denna personuppgiftspolicy beskriver mer ingående hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Du accepterar att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Behandlingen av dina personuppgifter är bland annat nödvändig för att vi ska kunna ingå och uppfylla avtal med dig, besvara dina förfrågningar och skicka dig marknadsföring (om du har samtyckt till detta).

 

1 KONTAKTUPPGIFTER

1.1 Vi är personuppgiftsansvariga enligt gällande dataskyddslagstiftning, däribland danska Databeskyttelsesloven (dataskyddslagen) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016, ”Dataskyddsförordningen” (GDPR, General Data Protection Regulation).

1.2 Om du har frågor eller kommentarer om vår behandling kan du kontakta oss på:

Bolia A/S
Værkmestergade 11
8000 Aarhus C
Danmark
E-post: gdpr@bolia.com
Telefon: +46 84 030 88 90

 

2 VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER, DÄRIBLAND ÄNDAMÅL OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR VÅR BEHANDLING

I detta avsnitt kan du läsa mer om för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, på vilken rättslig grund behandlingen sker och hur länge vi lagrar dina personuppgifter.

2.1 Leverans av våra varor till dig

2.1.1 Vi behandlar följande av dina personuppgifter för att kunna ingå avtal med dig och leverera våra produkter till dig.

2.1.2 För ovannämnda ändamål behandlar vi följande personuppgifter:

 • Ditt fullständiga namn
 • Kontaktuppgifter, däribland adress, e-postadress och telefon-/mobilnummer

 • Den IP-adress du handlar från

 • Orderinformation

 • Betalkortsinformation

 • De uppgifter du tillhandahåller till oss när du kontaktar och kommunicerar med oss, däribland via chatten på vår webbplats

 • Uppgifter om dina godkända låne- eller finansieringsavtal om du använder dig av finansiering via Express Bank (även kallat Bolia Möbelkredit). Vi får dessa personuppgifter från Express Bank A/S som du har ingått ett särskilt avtal med.

 

2.1.3 Den rättsliga grunden för vår behandling är vårt berättigade intresse av att kunna uppfylla vårt avtal med dig om leverans av varor till dig, se artikel 6.1 b i Dataskyddsförordningen.

2.1.4 Vi lagrar dina personuppgifter i upp till 3 år efter att avtalet har uppfyllts.  Vi kommer dock att spara bokföringsmaterial under innevarande år samt i ytterligare 5 år därefter för att uppfylla kraven i  § 10 i dansk bokföringslag. Den rättsliga grunden för denna lagring är våra rättsliga förpliktelser, se artikel 6.1 c i Dataskyddsförordningen. I enskilda fall kan vi dessutom spara uppgifterna längre där detta krävs för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Här är den rättsliga grunden att vårt berättigade intresse av att kunna behandla personuppgifterna bedöms väga tyngre än ditt intresse av att uppgifterna inte behandlas enligt artikel 6.1 f i Dataskyddsförordningen.

 

2.2 Marknadsföring, däribland profilering

2.2.1 Om du har registrerat dig för vårt nyhetsbrev behandlar vi dina personuppgifter för att kunna skicka dig marknadsföring samt göra en profilering så att vi bättre kan målinrikta marknadsföringen efter dina prefenser och intressen. Vi kan till exempel skicka dig personliga erbjudanden och rekommendationer (till exempel information om rengöringsprodukter till dina möbler eller om produkter i din varukorg), information om inspirerande kampanjer, nya lanseringar och inbjudningar till evenemang om du har samtyckt till det. Vissa av personuppgifterna har samlats in via cookies om du har samtyckt till detta, se avsnitt 2.6.
Vi gör ingen profilering som omfattas av artikel 22 i GDPR, det vill säga profilering som kan medföra negativa konsekvenser för dig.

2.2.2 För detta ändamål behandlar vi följande personuppgifter:

 • Ditt namn

 • Kontaktuppgifter, härunder e-postadress

 • Geografisk plats och valt språk

 • Närmaste Bolia-butik

 • Historik över dina köp hos oss

 • Historik över dina sökningar på vår webbplats

 • Historik över din interaktion med våra nyhetsbrev

 

2.2.3 Den rättsliga grunden för vår behandling är ditt samtycke, se artikel 6.1 a i Dataskyddsförordningen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till marknadsföring genom att klicka på länken längst ned i de e-postmeddelanden du mottar, klicka här eller kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i punkt 1.

2.2.4 Vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål tills du har återkallat ditt samtycke eller efter en period på 12 månader då du inte har interagerat med vår marknadsföring samt i ytterligare 5 år därefter för dokumentation i eventuella tvister.

2.2.5 I vissa fall kan vi komma att behandla dina uppgifter för att visa dig relevant bannerreklam och liknande annonser om oss. Denna behandling sker inte baserat på ditt samtycke till att få nyhetsbrev utan med hjälp av cookies om du har samtyckt till detta, se avsnitt 2.6.

 

2.3 Kommunikation med dig

2.3.1 Om du kontaktar oss via våra kontaktuppgifter eller via chatten på vår webbplats behandlar vi de personuppgifter du tillhandahåller till oss i samband med vår kommunikation för att kunna besvara din förfrågan.

2.3.2 Den rättsliga grunden för vår behandling är vårt berättigade intresse att kunna besvara dina förfrågningar, då det bedöms att vårt berättigade intresse av att behandla personuppgifterna väger tyngre än ditt intresse av att uppgifterna inte behandlas, se artikel 6.1 f i Dataskyddsförordningen.

2.3.3 Vi lagrar dina personuppgifter för detta ändamål i upp till 3 månader efter att korrespondensen har avslutats. Om ditt ärende resulterar i ett köp lagrar vi korrespondensen med dig i enlighet med avsnitt 2.1.

 

2.4 Tävlingsdeltagande

2.4.1 Om du deltar i våra tävlingar behandlar vi de personuppgifter du tillhandahållit till oss i samband med ditt tävlingsdeltagande. Ändamålet är att kunna kommunicera med dig och att skicka dig eventuella vinster.

2.4.2 Den rättsliga grunden för vår behandling är vårt berättigade intresse att kunna genomföra tävlingen, då det bedöms att vårt berättigade intresse att behandla personuppgifterna väger tyngre än ditt intresse av att uppgifterna inte behandlas, se artikel 6.1 f i Dataskyddsförordningen.

2.4.3 Vi lagrar dina personuppgifter för detta ändamål i upp till 3 månader efter att priserna har delats ut till vinnarna.

 

2.5 Cookies

2.5.1 Om du har samtyckt till användning av cookies på vår webbplats samlar vi automatiskt in vissa personuppgifter, däribland information om din webbläsare och enhet (dator, mobil eller surfplatta), ditt användarbeteende på vår webbplats (däribland vilka sidor du har besökt och hur länge ditt besök varade) och din IP-adress.

2.5.2 Ändamålet med behandlingen är dels att vi ska kunna ta fram statistik och analyser som hjälper oss förbättra vår webbplats och våra produkter, dels att vi ska kunna målinrikta vår marknadsföring och webbplats baserat på dina preferenser och intressen. Vår marknadsföring, baserat på ditt samtycke till cookies, hänför sig till visning av bannerreklam och liknande annonser om oss (till skillnad från ditt samtycke till vårt nyhetsbrev som skickas till din inkorg). 

2.5.3 Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke, se artikel 6.1 a i Dataskyddsförordningen.

2.5.4 Uppgifterna som samlas in via cookies sparas tills du återkallar ditt samtycke eller (om du inte återkallar ditt samtycke) tills aktuella cookies går ut efter den period som anges i vår cookiepolicy.

2.5.5 Du kan läsa mer i vår cookiepolicy som du hittar här.

 

 

3 ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART

3.1 I den omfattning det är relevant överför vi dina personuppgifter till de kategorier av mottagare som framgår nedan:

 • Företag som ingår i koncernen

 • Tjänsteleverantörer, däribland hostingleverantörer, leverantörer av CRM-system samt tredje parter som tillhandahåller it-support eller bistår med marknadsföringsaktiviteter m.m.

 • Samhandelspartner

 • Transportföretag

 • Rådgivare

 • Offentliga myndigheter i den utsträckning som krävs enligt gällande lag eller domstolsbeslut, eller där det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara våra juridiska rättigheter

 • Annan tredje part, om du samtycker till detta, eller om tredje part är involverad i en fusion eller ett förvärv som berör hela eller delar av vår verksamhet eller våra tillgångar.

3.2 Flera av dessa mottagare är våra personuppgiftsbiträden och behandlar, i enlighet med våra instruktioner, personuppgifter som vi är personuppgiftsansvariga för. Personuppgiftsbiträdena får inte använda uppgifterna för något annat ändamål än att uppfylla sitt avtal med oss och måste behandla uppgifterna som konfidentiella. Vi har ingått skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal med våra personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss.

3.3 Vissa mottagare är självständiga personuppgiftsansvariga (t.ex. offentliga myndigheter) och deras behandling regleras av deras egen personuppgiftspolicy som vi inte har något inflytande över.

 

4 ÖVERFÖRING TILL TREDJE PART UTANFÖR EU/EES

4.1 Vissa av de tredje parter som Bolia överför personuppgifter till kan finnas utanför EU/EES, bland annat genom att mottagaren är etablerad i ett land utanför EU/EES eller genom att personuppgifterna kan nås av personer som befinner sig utanför EU/EES.

4.2 När vi överför dina personuppgifter till mottagare i länder utanför EU/EES som inte har en tillräcklig dataskyddsnivå enligt dataskyddslagstiftningen, säkerställer vi alltid att nödvändiga säkerhetsåtgärder för skydd för dina personuppgifter vidtas, se artikel 46 i Dataskyddsförordningen. Överföring kan därför endast ske om mottagaren:

 • finns i ett land som enligt EU-kommissionens avgörande har en tillräckligt hög skyddsnivå, eller

 • har ingått ett avtal med oss baserat på EU-kommissionens standardavtalsklausuler och där den genomförda riskbedömningen har medfört att överföring kan ske lagligt.

 

4.3 Vi överför dina personuppgifter till följande tredje parter utanför EU/EES:

Mottagare

Syfte

Land

Skyddsåtgärd

Vår filial

Marknadsföringsutskick

Schweiz

EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå

Transportföretag

Leverans av din beställning

Schweiz

EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå

Sociala medier

Marknadsföringsutskick

USA

EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå

Google

Marknadsföringsutskick

USA

EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå

 

4.4 Du är välkommen att kontakta oss på gdpr@bolia.com om du vill ha mer information om vår överföring av personuppgifter till tredje part utanför EU/EES eller vill ha en kopia av relevanta dokument, inklusive EU-kommissionens standardavtal.


5 DINA RÄTTIGHETER

Du har följande rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter:

5.1 Rätt till insyn
Du har rätt att begära information om eller tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig. Det finns dock undantag som innebär att du inte alltid får alla personuppgifter som vi behandlar.

5.2 Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Du har också rätt att komplettera personuppgifter som du anser är ofullständiga.

5.3 Rätt till radering
Du har i vissa fall rätt begära radering av dina personuppgifter.

5.4 Rätt till begränsning av behandling
Du har i vissa fall rätt att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

5.5 Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 1. Om det är tekniskt möjligt har du rätt att begära att personuppgifterna överförs direkt till ett annat företag eller en person som fungerar som personuppgiftsansvarig.

5.6 Rätt att göra invändningar
Du har rätt till att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Det innebär att du kan hindra oss från att behandla dina personuppgifter. Detta gäller dock endast i vissa fall och vi behöver inte sluta behandla dina personuppgifter om vi kan belägga vårt berättigade intresse att fortsätta med vår behandling av dina personuppgifter.

5.7 Utövande av rättigheter
Du kan utöva ovannämnda rättigheter genom att kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 1 ovan. Om du vill klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten kan du dock göra detta med hjälp av uppgifterna under punkt 5.8.

5.8 Rätt till klagomål
Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten på www.imy.se.

6 SÄRSKILT FÖR JOBBSÖKANDE

6.1 Om du söker jobb hos oss behandlar vi de personuppgifter du skickar till oss i samband med din jobbansökan, däribland till exempel ditt cv  samt uppgifter som vi mottar från rekryteringsföretag som du har varit i kontakt med. Om du har använt tidigare arbetsgivare som referenser kommer vi endast att kontakta dem om du samtycker till detta. 

6.2 Vi behandlar personuppgifterna eftersom det är nödvändigt för att uppfylla vårt legitima intresse att hantera din jobbansökan, se artikel 6. 1.f i Dataskyddsförordningen. Eventuell kontakt med dina referenser sker baserat på ditt samtycke, se artikel 6.1 a i Dataskyddsförordningen.

6.3 Din jobbansökan och dina personuppgifter lagras i upp till 6 månader från den dag då vi mottar din jobbansökan, om du inte samtycker till en längre lagringsperiod.

6.4 Dina personuppgifter behandlas i övrigt i enlighet med denna personuppgiftspolicy, bland annat vad gäller överföring till de tredje parter som följer av avsnitt 4, och du har självklart de rättigheter som framgår av avsnitt 5.

7 ÄNDRINGAR AV DENNA PERSONUPPGIFTSPOLICY

7.1 Väsentliga ändringar av denna personuppgiftspolicy kommer att meddelas på vår webbplats och meddelas dig via e-post (om du har tillhandahållit din e-postadress i samband med en behandling som omfattas av denna personuppgiftspolicy). 

Integritetspolicy för MittBolia

Bolia International A/S ("Bolia”, ”vi” eller ”oss") behandlar personuppgifter om dig i samband med att du registrerar dig i MittBolias kundklubb i enlighet med principerna och kraven i Dataskyddsförordningen (GDPR) samt i gällande nationell lag om uppgiftsskydd.

 

Syftet med denna integritetspolicy är att informera dig om hur vi konkret behandlar dina personuppgifter före, under och efter ditt medlemskap samt om dina rättigheter i samband med behandlingen.

 

Om du har frågor om integritetspolicyn eller vill utöva dina nedan beskrivna individuella rättigheter kan du kontakta Bolia via följande kontaktuppgifter:

 

Bolia International A/S

CVR-nr: 25451996

Værkmestergade 11,1

DK-8000 Aarhus C

E-post: gdpr@bolia.com

 

1.              Syftet med behandlingen

Bolia behandlar personuppgifter om kunder i syfte att skapa, underhålla och avsluta ett medlemskap i MittBolia. Både innan och efter att du har blivit medlem samlar vi därför in, registrerar och behandlar personuppgifter om dig för att:

 

 • Registrera dig som medlem i kundklubben
 • Registrera dig i våra IT-system
 • Erbjuda dig kundservice och support i frågor gällande ditt medlemskap
 • Hålla kontakt och kommunicera med dig
 • Marknadsföra våra tjänster och produkter, inklusive erbjuda dig särskilda fördelar och rabatter
 • Göra analyser och få statistik för att optimera våra tjänster och kunna anpassa vår marknadsföring efter dina preferenser
2.              Typer av personuppgifter

Bolia behandlar allmänna personuppgifter som du tillhandahåller i samband med att du blir medlem, bland annat:

 

 • Namn
 • E-postadress
 • Närmaste Bolia-butik
 • Användar-ID
 • Postnummer
 • Födelsedatum

 

Dessutom behandlar vi uppgifter i samband med att du gör ett köp och/eller utnyttjar erbjudanden som skickas till dig som en del av ditt medlemskap i MittBolia. Denna information inkluderar:

 

 • Språk
 • Geografiska data (plats, ort, land)
 • Köphistorik
 • Adress
 • Telefonnr
 • Köphistorik och kvitton från vårt kassasystem
 • Beteende, inklusive beteende på vår webbplats
 • Orderhistorik inkl. ordervärde, ordertyp, orderinnehåll och annat köpbeteende kopplat till dina beställningar som medlem i MittBolia.
 • Erhållna och använda förmåner
 • Eventuella relaterade rabatter

 

Bolia behandlar inte känsliga personuppgifter om dig i samband med ditt medlemskap i MittBolia.

3.              Typer av personuppgifter samt rättslig grund för behandling

 

Syfte

Typer av personuppgifter

Rättslig grund

Skapa medlemskap

·         Namn

·         E-postadress

·         Närmaste Bolia-butik

·         Användar-ID

·         Postnummer

·         Födelsedatum

 

För att vi ska kunna fullgöra eller ingå ett avtal om vår kundklubb, framför allt skapa en personlig profil och tilldela personliga förmåner (artikel 6.1 b i Dataskyddsförordningen).

 

Vårt berättigade intresse av att säkerställa en tillfredsställande registrering (artikel 6.1 f i Dataskyddsförordningen).

Registrera dig i våra IT-system

·         Namn

·         E-postadress

·         Närmaste Bolia-butik

·         Användar-ID

·         Postnummer

·         Födelsedatum

 

Behandlingen krävs för att genomföra åtgärder som vidtas på din begäran innan du ingår avtal om tillgång till vår kundklubb (artikel 6.1 b i Dataskyddsförordningen).

För att erbjuda dig kundservice, administration och support i frågor gällande ditt medlemskap

·         Namn

·         E-postadress

·         Adress

·         Telefonnr

·         Närmaste Bolia-butik

·         Geografiska data (plats, ort, land)

·         Användar-ID

·         Språk

·         Födelsedatum

·         Enhetsinfo (information om enhetens operativsystem)

·         Köphistorik  och kvitton från vårt kassasystem

·         Orderhistorik inkl. ordervärde, ordertyp, orderinnehåll m.m.

·         Betalkort som används i samband med köp

·         Erhållna och använda förmåner

·         Eventuella relaterade rabatter

 

Vårt berättigade intresse av att säkerställa en fullständig kundservice och support (artikel 6.1 f i Dataskyddsförordningen).

Annan kontakt och kommunikation med dig

·         Namn

·         E-postadress

·         Telefonnr

 

Vårt berättigade intresse av att säkerställa tillfredsställande kommunikation med dig (artikel 6.1 f i Dataskyddsförordningen).

Marknadsföra våra tjänster och produkter, inklusive erbjuda dig särskilda fördelar och rabatter

·         Namn

·         E-postadress

·         Användar-ID

 

Vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter (artikel 6.1 f i Dataskyddsförordningen).

Direktmarknadsföring och profilering

·         Användar-ID

·         Geografiska data (plats, ort, land)

·         Språk

·         Enhetsinfo (information om enhetens operativsystem)

·         Köphistorik och kvitton

·         Beteende, köpbeteende och beteende på vår webbplats

·         Orderhistorik inkl. ordervärde, ordertyp, orderinnehåll och annat köpbeteende kopplat till dina beställningar som medlem i MittBolia.

·         Erhållna och använda förmåner

·         Eventuella relaterade rabatter

Ditt samtycke (artikel 6.1 a i Dataskyddsförordningen)

Analyser och statistik för optimering av våra tjänster

·         Beteende, inklusive beteende på webbplatsen

 

Vårt berättigade intresse av att förbättra våra produkter (artikel 6.1 f i Dataskyddsförordningen).

Cookies

·         Din IP-adress

·         Information om dina tidigare besök och preferenser på webbplatsen

Vårt berättigade intresse av att förbättra våra produkter (artikel 6.1 f i Dataskyddsförordningen).

 

Ditt samtycke (artikel 6.1 a i Dataskyddsförordningen)

 

4.              Med vilka delar vi personuppgifter?

Som utgångspunkt lämnar vi inte ut personuppgifter till andra i samband med ditt medlemskap i MittBolia.

 

Beroende på dina aktiviteter kan vi lämna ut dina personuppgifter till följande överordnade kategorier av leverantörer, samarbetspartners och personuppgiftsbiträden som behöver dessa för att uppfylla de ändamål som anges ovan eller som Bolia enligt gällande lagstiftning är skyldiga att lämna ut dina uppgifter till.

 

 • Drifts- och programvaruleverantörer samt andra personuppgiftsbiträden
 • Revisor, advokat och bankförbindelser
 • Leverantörer och samarbetspartners
 • Myndigheter

 

Listan är inte uttömmande, vilket innebär att vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra.

 

Dessa personuppgiftsbiträden kan dock endast få tillgång till och behandla personuppgifter för Bolias räkning i enlighet med våra uttryckliga instruktioner och i syfte att uppfylla specifika syften fastställda i ett skriftligt avtal mellan Bolia och personuppgiftsbiträdet.

5.              Överföring av personuppgifter till tredje land

Vissa av de tredje parter som Bolia överför personuppgifter till kan finnas utanför EU/EES, bland annat genom att mottagaren är etablerad i ett land utanför EU/EES eller genom att personuppgifterna kan nås av personer som befinner sig utanför EU/EES.

 

I den mån personuppgifter överförs till tredje land säkerställer Bolia en adekvat skyddsnivå genom ingående av  EU-kommissionens standardavtal med mottagaren av uppgifterna alternativt genom att säkerställa att mottagarna som minst omfattas av särskilda certifieringsmekanismer eller att dessa utgör ”säkra” tredjeländer godkända av EU-kommissionen.

 

Du kan begära en kopia av överföringsunderlaget genom att kontakta Bolia.

 

Vi överför dina personuppgifter till följande tredje parter utanför EU/EES:

 

Mottagare

Syfte

Land

Skyddsåtgärd

Vår filial

Marknadsföringsutskick

Schweiz

EU-kommissionsbeslut om adekvat skyddsnivå

Microsoft

Administration via Office, inklusive support- och säkerhetsuppgifter från Microsoft

Icke EU-baserat

EU-standardavtal

Sociala medier

 

Marknadsföringsutskick

USA

EU-standardavtal

Google

Marknadsföringsutskick

USA

EU-standardavtal

 

6.              Lagringsperiod

Bolia behåller personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ovan beskrivna ändamål. Personuppgifter lagras därför som utgångspunkt endast så länge som medlemskapet i MittBolia föreligger.

 

Säkerhetskopior som innehåller personuppgifter om dig raderas rutinmässigt genom gradvis överskrivning och åtkomst till dessa på normalt sätt är därmed inte möjligt.

7.              Rättigheter

Du kan när som helst begära av Bolia att få tillgång till, korrigera eller radera dina personuppgifter. Du kan dessutom begränsa Bolias behandling av dina personuppgifter, invända mot behandlingen samt utöva din rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätten till dataportabilitet).

 

Om du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla detta samtycke genom att kontakta Bolia. En återkallelse påverkar dock inte den behandling av personuppgifter som har skett före återkallandet.

 

Du kan dessutom läsa mer om dina rättigheter i Integritetsskyddsmyndighetens guide om rättigheter för registrerade, som du hittar www.imy.se. Handboken finns på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats (www.imy.se ).

8.              Möjligheter att överklaga

Du kan när som helst lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om Bolias behandling av dina personuppgifter via nedanstående kontaktuppgifter:

 

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114

104 20 Stockholm

Tfn 08-657 61 00
imy@imy.se

 

9.              Ändringar av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kommer att uppdateras och ändras med jämna mellanrum, inklusive när så kärvs på grund av lag- och praxisändringar på dataskyddsområdet. Du bör därför löpande hålla dig informerad om ändringar av integritetspolicyn. Vissa ändringar kommuniceras direkt till dig via e-post, och det kan hända att du blir ombedd att acceptera väsentliga ändringar.

 

Datum för senaste ändring av integritetspolicyn: 19/4/2023

 

 

  • Välkommen in

   Vi ser fram emot att hälsa dig välkommen in på en kopp nybryggt ekologiskt kaffe och mest av allt att inspirera dig med vacker design och nya möjligheter. I din egen takt. Vår butikspersonal ser fram emot att hjälpa dig med allt från personlig rådgivning till en virtuell visning, gratis tygprover och ett personligt erbjudande. Vi är alltid redo att hjälpa dig, oavsett om du föredrar att shoppa hemifrån eller besöka oss i butiken.

  • 10 års garanti

   Naturliga material, hållbar utveckling och lång livslängd är avstampen vid utvecklingen av alla designföremål från Bolia. Från de första skisserna till den slutliga produkten fattar vi hållbara beslut och skapar vackra designföremål som är designade för att hålla i många år och därför ger vi nu 10 års garanti på alla designföremål i vår kollektion.

  • Förälska dig nu och betala senare

   Har du förälskat dig i en ny soffa eller ett vackert soffbord? Hos Bolia kan du köpa din drömdesign och betala på det sätt som passar dig. Det är lätt och enkelt.

  • Hållbar kvalitet

   Några av Europas skickligaste producenter tillverkar våra designmöbler och många av dem testas noggrant i samarbete med tyska Bureau Veritas, ett världsledande företag på området kvalitetscertifiering. Vi är stolta över att våra designföremål testas i enlighet med världens strängaste kvalitetsstandarder samt att de uppfyller europeiska och globala normer med avseende på styrka, hållbarhet, stabilitet och säkerhet. Och att våra producenter följer det etiska BSCI-regelverket.